Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Tɔm pɔzʋʋ: Mancaɣ se maha-ŋ Réveillez-vous! takayaɣ kanɛ. Cɔnɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩwɛ hɔɔlʋʋ 2 yɔɔ yɔ. Suwe ŋmaɣzɩɣ pɩ-yɔɔ?

Bibl mayaɣ: Ad. 24:10

Cɛlɩ takayaɣ: Ñʋʋ kʋnɛ, kɩtazɩɣ Bibl paɣtʋ kila naayɛ taa pɩlɩɩnɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.

RÉVEILLEZ-VOUS!

Tɔm pɔzʋʋ: Ŋmaɣzɩɣ se pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛlɩzɩ ɛ-taabalaa camɩyɛ na?

Bibl mayaɣ: Ad. 13:20

Cɛlɩ takayaɣ: Réveillez-vous! takayaɣ kanɛ, kawɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ taabalaa kɩbama yɔ. [Ñɩɣ niye ñʋʋ ŋgʋ kɩwɛ hɔɔlɩŋ 10-11 yɔɔ yɔ.]

WELISINI ƐSƆ

Tɔm pɔzʋʋ: Pɩkɛdɩɣnɩ-ŋ se ŋcaɣ wezuu ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛzɩ pɩwɛʋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ cɩnɛ yɔ? [Wɩlɩ-ɩ hɔɔlɩŋ 2-3 nɛ ŋha-ɩ alɩwaatʋ nɛ ecosi.]

Bibl mayaɣ: Yer. 29:11

Cɛlɩ takayaɣ: Hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ kawɩlɩɣ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖiwelisini Ɛsɔ nɛ ɖihiɣ wazasɩ nzɩ ɛɖʋwa se ɛhaɣ-ɖʋ cee wayɩ yɔ. [Ɩtazɩ hɔɔlɩŋ 4-5 taa.]

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ kɩɖaŋ ɩnɛ ɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ