Koobiya halɩñɩma nabɛyɛ lakɩnɩ tʋmɩyɛ Welisini Ɛsɔ takayaɣ Ɛndoneezii ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Février 2016

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩHS-.2yɛ nɛ ɖɩha Réveillez-vous! Welisini Ɛsɔ yɔ. Tɩŋnɩ kɩɖaŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Nehemiya kaasɔɔlɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ

Na ɛzɩma ɛñaɣ pana nɛ ɛɖaɣnɩ maʋ Yerusalɛm kolonzi nɛ eyele nɛ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɖɛɛnɩ ɛzɩdaa yɔ. (Nehemiya 1-​4)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Nehemiya kaakɛ ɖiyiyu kɩbanʋ

Ɛsɩnɩ Izrayɛɛlɩ piya se sihiɣ taa leleŋ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ taa. Cɔnɩ kɩlɛmɩŋ nɛ ŋna ɛzɩma wondu ɖɔm Yerusalɛm Tisirii fenaɣ taa pɩnaɣ 455 P.P.Y. yɔ (Nehemiya 8:​1-​18)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa ɖʋʋ nesi teokrasɩ ɖʋtʋ

Nehemiya alɩHS-.1waatʋ taa, Yehowa samaɣ tisaa nɛ kaɖʋ nesi toovenim Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa. (Nehemiya 9-​11)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Wezuu caɣʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ pɩtɩŋa yɔ

Piya evelisi wɛnɩ wala sakɩyɛ Yehowa ɛgbɛyɛ taa nɛ asɩɣnɩ-sɩ se sihiɣ koboyaɣ si-wezuu caɣʋ taa. Tɩŋnɩ tɔm pɔzʋʋ yɔɔ nɛ ŋtazɩ video taa.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Lɔŋ weyi Nehemiya takayaɣ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ yɔ

Cɔnɩ ɛzɩma Nehemiya lʋbɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ nɛ kpekpeka yɔ. (Nehemiya 12-​13)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Yaa ño-kooka taa mba tɩŋa Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ nɛ ɖɩcɛlɩ pɩnaɣ 2016 tɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ yaʋ takayɩsɩ yɔ. Tɩŋnɩ nʋmɔŋ weyi pahawa yɔ ɩ-yɔɔ nɛ ŋsɩnɩ mba ɖɔ-tɔm susuu kɛdɩnaa yɔ

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛstɛɛrɩ lʋbɩ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ

Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma Ɛstɛɛrɩ lʋbɩ Yehowa samaɣ yɔɔ nɛ abalɩtʋ yɔ. (Ɛstɛɛrɩ 1-​5)