Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Tɩŋnɩ “Ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa” takayaɣ yɔɔ nɛ ŋtukuni ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ laŋɩyɛ

Tɩŋnɩ “Ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa” takayaɣ yɔɔ nɛ ŋtukuni ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ laŋɩyɛ

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA? Pɩcɛyaa se ɛyaa ɩkpɛlɩkɩ Yehowa paɣtʋ nɛ pe-wezuu caɣʋ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ paɣtʋ ndʋ pʋcɔ nɛ Yehowa mʋ pɛ-sɛtʋ. (Iza 2:3, 4) “Ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa” takayaɣ kɛnɩnɩ naalɛ ñɩŋga ŋga kɔ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ; kasɩɣnɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa se patɩlɩ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ palabɩnɩ Bibl paɣtʋ kila tʋmɩyɛ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ. (Ebr 5:14) Ðɩɩkpɛlɩkɩɣnɩ-kɛ nɔɔyʋ lɛ, ɖɩñaɣ pana nɛ ɖitukuni ɛ-laŋɩyɛ, piyeki nɛ ɛ-maɣmaɣ etisi se ɛlakɩ lɛɣzɩtʋ e-wezuu caɣʋ taa.​—Roma 6:17.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

  • Ñɔɔzɩ ña-tɩ camɩyɛ. Ŋŋñɔɔzʋʋ ña-tɩ lɛ, maɣzɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ kɩcɛyɩm yɔɔ. Ñɔɔzɩ tɔm ndʋ ŋpɩzɩɣ ŋpɔzɩ-ɩ yɔ nɛ ŋna se suwe ɛmaɣzɩɣ tɔm ndʋ iɖiɣni kpɛlɩkʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ.​—Ad 20:5; be-F 259

  • Aɖakasɩ nzɩ sɩwɛ takayaɣ taa yɔ, tɩŋnɩ sɩ-yɔɔ nɛ ŋsɩnɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛna mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɛkpaɣ Bibl paɣtʋ kila nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ

  • Sɩnɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛkpaɣ ɛ-lɩmaɣza; taakpakɩɣ lɩmaɣza e-lone taa.​—Gal 6:5

  • Tɩŋnɩ lɛɣtʋ yɔɔ nɛ ŋyʋsɩ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɩpɔzʋʋ se ŋsɩnɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ pʋcɔ nɛ ɛkpaɣ Bibl paɣtʋ kiɖe naɖɩyɛ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ. Seɣti-i nɛ nɔɔ kɩbaŋa se ɛla lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlɩ Yehowa yɔ.​—Ad 27:11; Yoh 14:31