Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | IZAAYII 17-23

Ye ɖɩɩlakɩnɩ ɖo-ɖoŋ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ ɖilesiɣ-i

Ye ɖɩɩlakɩnɩ ɖo-ɖoŋ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ ɖilesiɣ-i

Sebɩna kaakɛ “wiyaʋ ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se Wiyaʋ Ezekiyasɩ ɖɩɣa yɔɔ ɛcɔŋnaɣ. Wiyaʋ wayɩ lɛ, ɛnʋ tɩŋaɣna nɛ ɛ-tʋma kaaɖɔ sakɩyɛ.

22:15, 16

  • Pɩɩwɛɛ se ɛc ɔnɩ Yehowa samaɣ kɩcɛyɩm ɖeɖe

  • Ɛlɛ ɛñɩnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-samtʋ

22:20-22

  • Yehowa lɛɣzɩ Sebɩna lone taa Eliyaakim

  • Paacɛlɩ Eliyaakim “Daviid ɖɩɣa ñɩma”; pɩwɩlɩɣ se paha-ɩ ɖoŋ nɛ sɔsɔtʋ

Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Ɛzɩma Sebɩna kaapɩzaɣ se ɛkpaɣ e-ɖoŋ nɛ ɛsɩnɩ lalaa?