Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Bibl wɩlɩtʋ sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwa tɛ-yɔɔ tɛ-yɔɔ lakasɩ

Bibl wɩlɩtʋ sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwa tɛ-yɔɔ tɛ-yɔɔ lakasɩ

Yehowa ɛɛcɔŋnɩ ɛyaa ɛzɩdaa. (Tʋma Labʋ 10:34, 35) Ɛsɔɔlaa se ‘ajɛɛ kpeekpe nɛ yɔɔdasɩ kpeekpe taa’ ɛyaa ɩsɛɛ-ɩ. (Natʋ 7:9) Pʋyɔɔ lɛ, tɛ-yɔɔ tɛ-yɔɔ lakasɩ yaa ɛyaa ɛzɩdaa cɔnʋʋ fɛyɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa. (Yak 2:1-4) Bibl wɩlɩtʋ sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlɛɣzɩ ɖɛ-wɛtʋ nɛ ɖɩwɛɛ fezuu taa paradisuu taa. (Iza 11:6-9) Ye ɖɩñakɩ pana nɛ ɖikiziɣ tɛ-yɔɔ tɛ-yɔɔ lakasɩ tɩŋa yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩmaɣzɩɣnɩ Ɛsɔ.​—Efɛ 5:1, 2.

CƆNƖ VIDEO JONHY NƐ GIDEON: PAAKƐ KOYINDINAA, LƐƐLƐƐYƆ PAPƖSƖ KOOBIYA NƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛbɛ yɔɔ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ pana wena ɛyaa ñakɩ se pawa tɛ-yɔɔ tɛ-yɔɔ lakasɩ yɔ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Bibl wɩlɩtʋ?

  • Ɛbɛ kɛdɩnɩ-ŋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖo-koobiya yɔɔ?

  • Ye ɖɩsɛɣ Yehowa nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa, ɛzɩma pɩɖʋʋ-ɩ hɩɖɛ?