Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | IZAAYII 6-10

Mesiya yeba nɛ natʋ tɔm kɔɔ pɩ-taa

Mesiya yeba nɛ natʋ tɔm kɔɔ pɩ-taa
NAƲ

Pɩnzɩ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ Yesu lɛ, nayʋ Izaayii kaayɔɔdaa se Mesiya kaɣ tɔm susuu “Yɔɔrdaŋ nɛ wayɩ, sɩɩnaa layaa tɛ Galilee.” Yesu yeba nɛ natʋ tɔm tʋnɛ tɩkɔɔ pɩ-taa alɩwaatʋ ndʋ ɛcɔwaɣ Galilee egeetiye taa nɛ esusuu laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔ.​—Iza 8:23–9:1.

  • Ɛlabɩ maamaaci lakasɩ kajalaɣ ñɩnzɩ​—Yoh 2:1-11 (Kana)

  • Ɛlɩzɩ apostoloowaa​—Mak 3:13, 14 (Kapɛrnayum cɔlɔ)

  • Ɛwɩlɩ tɔm pʋʋ nakʋyʋ yɔɔ​—Mt 5:1–7:27 (Kapɛrnayum cɔlɔ)

  • Efezi lelu nɔɔyʋ pɩɣa ɛgbamɩyɛ​—Luka 7:11-17 (Nayɩnɩ)

  • E-femtu wayɩ, ɛwɩlɩ ɛ-tɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛzɩ 500 mbʋ yɔ​—1Kɔr 15:6 (Galilee)