Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

“Ma yɔ, tiyi-m!”

“Ma yɔ, tiyi-m!”

Izaayii tisi faaa se petiyi-i. Ɛkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. Ɛwɩlaa se ɛwɛnɩ tisuu mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtaatɩlɩ tʋmɩyɛ nɖɩ pakaɣ-ɩ ɖʋʋ yaa ɖenɖe pakaɣ-ɩ tiyuu yɔ, ɛlɛ etisaa se ewoki. (Iza 6:8) Ña ɖɔɖɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla lɛɣzɩtʋ ñe-wezuu caɣʋ taa nɛ ‘ŋha ña-tɩ faaa’ nɛ ŋwolo ŋɖʋ nesi ɖenɖe Kewiyaɣ tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ? (Keɣa 110:3nwt) Pɩkɛ toovenim se pɩcɛyaa se ŋcaɣ ‘ŋtʋʋzɩ ñe-liidiye’ yaa ŋmaɣzɩ camɩyɛ pʋcɔ nɛ ŋkʋyɩ nɛ ŋɖɛɛ. (Luka 14:27, 28) Ɛlɛ pɩwɛɛ se ŋsɔɔlɩ faaa se ŋlaɣ kɩlaŋ Kewiyaɣ tʋmɩyɛ yɔɔ. (Mt 8:20; Mak 10:28-30) Ɛzɩ ɖɩnaʋ video Nesi ɖʋʋ ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ taa yɔ, ye ɖɩlakɩ Yehowa tʋmɩyɛ yɔ, ɛwazɩɣ-ɖʋ pɩkɩlɩ kɩlaŋ weyi payɩ ɖɩlaɣ yɔ.

CƆNƖ VIDEO NƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Kɩlaŋ weyi Williams hɔʋ taa mba laba se pɩsa nɛ powolo posusi tɔm Equateur ɛjaɖɛ taa?

  • Ɛbɛ nɛ ɛbɛ yɔɔ pamaɣzaa pʋcɔ nɛ palɩzɩ ɖenɖe powokaɣ nesi ɖʋʋ yɔ?

  • Wazasɩ nzɩ pehiɣaa?

  • Ye ɖe-liu ɛwɛɛ se ɖiwolo lona wena a-taa pɩpɔzɩ sɩnʋʋ yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ?

ƖƖLAKƖ HƆƲ TAA BIBL KPƐLƖKƲƲ LƐ, ƖMAƔZƖ TƆM PƆZƲƲ PƲNƐ PƖ-YƆƆ:

  • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwalɩsɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ? (km-F 8/11 4-6)

  • Ye ɖɩɩpɩzɩɣ se ɖiwolo nɛ ɖɩɖʋ nesi ɖoli yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩɖʋ nesi ɖɛ-ɛgbɛyɛ maɣmaɣ taa? (w16.03-F 23-25)