Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Peɖiɣni nɔɔyʋ kpɛlɩkɩnʋʋ Bibl Siilii ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Décembre 2016

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ nɛ ɖɩha Réveillez-vous! nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ patɩlɩ toovenim ndʋ Bibl wɩlɩɣ kʋñɔmɩŋ yɔɔ yɔ. Labɩnɩ ña-maɣmaɣ ña-lɩmaɣza tʋmɩyɛ nɛ ŋma ndʋ ŋñɔɔzaa yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɩkɔɔ ɖɩkpa Yehowa pʋʋ yɔɔ

Nayʋ Izaayii yɔɔdɩ ɛzɩma pakaɣ kpaɣʋ you wondu nɛ polubini hayɩm wondu yɔ pɩ-tɔm nɛ pɩwɩlɩɣ se Yehowa samaɣ kaɣ laŋhɛzɩyɛ ñɩnʋʋ. (Izaayii 2:4)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Tɩŋnɩ “Ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa” takayaɣ yɔɔ nɛ ŋtukuni ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ laŋɩyɛ

“Ɛsɔ sɔɔlɩm” takayaɣ sɩɣnɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa se patɩlɩ ɛzɩma papɩzɩɣ palabɩnɩ Bibl paɣtʋ kila tʋmɩyɛ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Mesiya yeba nɛ natʋ tɔm kɔɔ pɩ-taa

Izaayii kaayɔɔdaa se Mesiya kaɣ tɔm susuu Galilee. Yesu yeba nɛ natʋ tɔm tʋnɛ tɩkɔɔ pɩ-taa alɩwaatʋ ndʋ ɛc ɔwaɣ nɛ esusuu laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Ma yɔ, tiyi-m!”

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩnɩ Izaayii kɩlaʋ lɩmaɣza? Hɔʋ ŋgʋ kiwobi kɩɖʋ nesi ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Patɩlɩɣ Yehowa tɛtʋ kpeekpe yɔɔ camɩyɛ

Ɛzɩma Natʋ tɔm ndʋ Izaayii kaayɔɔdaa yɔ, tɩkɔm pɩ-taa caanaʋ taa, lɛɛlɛɛyɔ? Cee wayɩ yɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Bibl wɩlɩtʋ sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwa tɛ-yɔɔ tɛ-yɔɔ lakasɩ

Koyindinaa nabɛyɛ naalɛ pɩsɩ koobiya—Bibl wɩlɩtʋ lɛɣzɩnɩ pe-wezuu mbʋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ye ɖɩɩlakɩnɩ ɖo-ɖoŋ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ ɖilesiɣ-i

Ɛzɩma Sebɩna pɩzaɣ se ɛlabɩnɩ e-ɖoŋ tʋmɩyɛ? Ɛbɛ yɔɔ Yehowa lɛɣzɩ Sebɩna lone taa Eliyaakim?