Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | NATƲ 10-12

Pakʋ “aseɣɖe tɩnaa naalɛ” nɛ paɖaɣnɩ fem

Pakʋ “aseɣɖe tɩnaa naalɛ” nɛ paɖaɣnɩ fem

11:3-11

  • “Aseɣɖe tɩnaa naalɛ”: Pasɩŋnɩ koobiya patam numwaa cabɩ waa mba pɛɖɛɣaɣ nɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ paɣzɩ ka-tʋmɩyɛ pɩnaɣ 1914 taa yɔ

  • Pakʋ-wɛ: Posu “fɔlɔtɔnaa” nɛ posusi tɔm pɩnzɩ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ nɛ pɩtɛ lɛ, pakʋ-wɛ pʋ-tɔbʋʋ se paɖɩɣ-wɛ salaka nɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ sɩɩ tɩnaɣ

  • Paɖaɣnɩ-wɛ fezuu: Kɩyakɩŋ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ wayɩ lɛ, paɖaɣnɩ-wɛ fezuu alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩ-wɛ salaka taa nɛ paɖaɣnɩ ɖɛʋ nɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ taa yɔ