Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | NATƲ 7-9

Yehowa wazɩ samaɣ sɔsɔɔ ŋga kɛfɛyɩ kalʋʋ yɔ

Yehowa wazɩ samaɣ sɔsɔɔ ŋga kɛfɛyɩ kalʋʋ yɔ

7:9, 14-17

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa wazɩ samaɣ sɔsɔɔ?

  • Samaɣ sɔsɔɔ sɩŋ Yehowa ‘Kewiyaɣ kpelaɣ ɛsɩndaa’ nɛ pɩwɩlɩɣ se katɩnɩɣ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ

  • Samaɣ sɔsɔɔ su “tokonaa kɩɖaɣlaa kʋhʋlʋmaa” nɛ pɩwɩlɩɣ se kɛwɛ kele kele nɛ kɛwɛɛ siɣsiɣ Yehowa ɛsɩndaa pɩtɩŋnɩ tisuu mbʋ kɛwɛnɩ Krɩstʋ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ

  • Samaɣ sɔsɔɔ lakɩ “tʋmɩyɛ kiɖeɖee wɩsɩ nɛ ɖoo,” pɩwɩlɩɣ se kɛsɛɣ Yehowa tam nɛ ko-ɖoŋ kpeekpe

Ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ mɛwɛɛ samaɣ sɔsɔɔ taa?