Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Ñɔ-tɔm ɛmʋnɩ ɛyaa wɛtʋ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Ñɔ-tɔm ɛmʋnɩ ɛyaa wɛtʋ

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?: Patam numwaa nɛ heŋ lɛɛŋ yaɣ paa ɛyʋ weyi se ɛkɔɔ nɛ “ɛmʋ wezuu lɩm falaa.” (Nat 22:17) Fezuu taa lɩm mbʋ, pɩsɩŋnɩ ɖʋtʋ ndʋ payɩ Yehowa laba se ɛya ɛyaa mba pañaŋɩ-ɩ yɔ pa-ñʋʋ kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm pe-nesi tɛɛ yɔ. Pɩsa nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa mba pɛwɛnɩ sɔnzɩ nɛ pɛwɛɛnɩ ɖɔɖɔ tisuu ndɩ ndɩ yɔ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kiyeki se “tamtam tɔm kɩbandʋ” ndʋ ɖisusuu-wɛ yɔ titukuni pa-laŋa yɔ kɩ-yɔɔ.​—Nat 14:6.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?:

  • Lɩzɩ kɛdɛsɩ nɛ masɩ nzɩ sɩpɩzɩɣ nɛ situkuni ño-kooka taa mba laŋa yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlɩzɩ kɛdɛsɩ yaa tɔm ndʋ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩkɛdɩnɩ ɛyaa yɔ. Kɛdɛsɩ nɛ masɩ nzɩ ɛyaa kɩlɩ sɔɔlʋʋ? Nabʋyʋ laba nɛ pitileɖi nɛ ɛyaa wɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ pɩ-tɔm ñe-egeetiye taa? Tɔm ndʋ pɩzɩɣ nɛ titukuni abalʋ yaa halʋ laŋɩyɛ?

  • Ŋŋlakɩ kɛdaɣ nɛ ñe-egeetiye taa ɛyaa lɛ, labɩnɩ tʋmɩyɛ sɛtʋ nɛ tɔm pee wena alakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pɔ-sɔnzɩ yɔ.​ 2Kɔ 6:3, 4

  • Yele nɛ tɔm susuu takayɩsɩ nɛ videowaa mba pɛwɛ ɖɔ-Tɔm wɩlʋʋ wondu taa yɔ pamalɩnɩ-ŋ nɛ ŋlabɩnɩ-wɛ tʋmɩyɛ nɛ ŋsusi tɔm mba pawɩlɩɣ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-wɛ yɔ

  • Wolo jw.org yɔɔ nɛ ŋkpaɣ takayɩsɩ nɛ videowaa mba pɛwɛ mba ŋkatɩɣ ño-kooka taa yɔ pa-kʋnʋmɩŋ taa yɔ

  • Ñɔɔzɩ ñɛ-kɛdaɣ nɛ kala nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖɩɣdʋ kɩcɛyɩm. (1Kɔ 9: 19-23) Kpaɣ se ŋnɩwa se ɖɩɣdʋ ɛyʋ nɔɔyʋ sɩba pitileɖita, tɔm ndʋ ŋkaɣ yɔɔdʋʋ?

CƆNƖ VIDEO, NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM NDƲ TƖKƆŊ YƆ TƖ-YƆƆ:

  • Tɔm ndʋ tɔm susuyu labɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɛ nɛ ɖɩɣdʋ papaɣzɩ kɛdaɣ?

  • Ɛbɛ labɩ ɖɩɣdʋ wezuu caɣʋ taa?

  • Mayaɣ ŋga pɩɩmʋnaa se palabɩnɩ tʋmɩyɛ wɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

  • Ɛzɩma ŋñɔɔzʋʋ ñɛ-kɛdɛsɩ se situkuni ño-kooka taa ɛyaa laŋa?