Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ

●○○ ÐƖCALƖƔ ƐYƲ KATƲƲ LƐ

Tɔm pɔzʋʋ: Le ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ koboyaɣ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ?

Bibl mayaɣ: Keɣa 1:1, 2

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Liidiye lazaɣ nɛ tomnaɣ yɔɔ wondu pɩzɩɣ nɛ pɩha ɛyʋ koboyaɣ na?

○●○ KAJALAƔ PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ

Tɔm pɔzʋʋ: Liidiye lazaɣ nɛ tomnaɣ yɔɔ wondu pɩzɩɣ nɛ pɩha ɛyʋ koboyaɣ na?

Bibl mayaɣ: 1Tim 6:9, 10

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ye ɖɩwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana yɔ, ɖoŋ kɩbaŋ weyi pɩwɛɣnɩ ɖɔ-yɔɔ?

○○● PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ KƖLƐLƲƲ

[Takayɩhayʋʋ 1 yɔɔ kɩlɛmʋʋ yɔɔ tɔm]

Tɔm pɔzʋʋ: Ye ɖɩwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana yɔ, ɖoŋ kɩbaŋ weyi pɩwɛɣnɩ ɖɔ-yɔɔ?

Bibl mayaɣ: Adu 17:22

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Paa ɖɩkatɩɣ kʋñɔmɩŋ ɖɔ-hɔʋ taa yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖihiɣ koboyaɣ?