Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ pɔzʋʋ tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ

Kpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ pɔzʋʋ tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ

Yesu ɖʋ paɣtʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se powolo nɛ papɩsɩ ɛyaa “tɔm mʋyaa” yaa kpɛlɩkɩyaa. (Mat 28:19) Tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩpɔzʋʋ se ɖisusi tɔm nɛ ɖɩwɩlɩ tɔm ɖɔɖɔ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩpɔzʋʋ ɖa-tɩ ɖoŋ ɖoŋ se ‘Ɛzɩma manpɩzɩɣ mala nɛ mɛnɖɛɛnɩ ɛsɩndaa hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɩ-taa?’

TƆM SUSUU

Ðɩtaacaɣ se ɛyaa ɩkɔmnɩ ɖɔ-cɔlɔ, ɛlɛ pɩcɛyaa se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩñɩnɩ ɛyaa ‘kɩbama’ yaa mba pamʋnaa yɔ. (Mat 10:11) Alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu tɔm yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩyɔɔdɩnɩ ɛyaa mba ɖɩkatɩɣ yɔ pa-tɩŋa. (Tʋma 17:17) Apostoloo Pɔɔlɩ susi tɔm nɛ kpekpeka lɛ, piyeba nɛ Liidii pɩsɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ.—Tʋma 16:13-15.

“Tanaŋ tɛɛ lɛ, ɖuu ño-ɖomaɣ, nɛ ɖanaɣ lɛ, ñe-nesi ɩtaahɛzɩ” (Ekl 11:6)

CƆNƖ VIDEO WƐƐ TƆM SUSUU YƆƆ, ‘TAAYELE’​—ALƖWAATƲ FANƲƲ ASEƔÐE NƐ KPAƔ ÐƖƔA NƐ ŊWOLO ÐƖƔA NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Samuel lakaɣ evemiye taa tʋma lɛ, ɛzɩma ɛwɩlaa se ɛsɔɔlaa kpem se eɖuu toovenim ɖomaɣ?

  • Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛnɩ suuɖu tɔm susuu hɔɔlɩŋ tɩŋa taa?

  • Ŋŋlakɩ ñe-evemiye taa tʋma lɛ, mba ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsusi Kewiyaɣ tɔm?

TƆM WƖLƲƲ

Pɩtasɩnɩ takayɩsɩ haʋ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩla nabʋyʋ pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ papɩsɩ kpɛlɩkɩyaa. Pʋcɔ nɛ pɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩpɩsɩɣ nɛ ɖɩnaɣ-wɛ nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl. (1Kɔr 3:6-9) Nɛ ye ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩwɩlɩ nɔɔyʋ Kewiyaɣ tɔm, ɛlɛ pɩɩlʋlʋʋ pee ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ? (Mat 13:19-22) Pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩñɩnɩ mba pa-laŋa nɩɣzɩnɩ “tɛtʋ kɩbandʋ” yɔ.—Mat 13:23; Tʋma 13:48.

“Mɔnsɔwa nɛ Apoloosi mɩzɩ lɩm; ɛlɛ Ɛsɔ lakaɣna nɛ pɩpaɣlɩɣ” (1Kɔr 3:6)

CƆNƖ VIDEO WƐƐ TƆM SUSUU YƆƆ, ‘TAAYELE’—SAMAƔ TAA TƆM SUSUU NƐ KPƐLƖKƖYAA LABƲ NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛzɩma Solomon nɛ Mary pamɩzɩ lɩm toovenim tɔm ndʋ poɖu Ezekiel nɛ ɛ-halʋ pa-laŋa taa yɔ?

  • Ðɩɩlakɩ samaɣ taa tɔm susuu yaa ɖɩɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu nʋmɔŋ lɛɛŋ lɛ, kaɖʋwa ŋga pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛna?

  • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩwɩlɩ ɛyaa lalaa toovenim tɔm nɛ pɩkɩlɩ?