Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAARKƖ 5-6

Yesu wɛnɩ ɖoŋ se efezi ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ

Yesu wɛnɩ ɖoŋ se efezi ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ

5:38-42

  • Alɩwaatʋ ndʋ ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩkɩ yɔ, wɩzasɩ nzɩ ɖɩnɩɣ yɔ, sɩɩwɩlɩɣ se ɖɩfɛyɩnɩ tisuu sɩɖaa femtu yɔɔ (Kiɖe 23:2)

  • Ye ɖɩmaɣzɩɣ sɩɖaa femtu kɛdɛsɩ nzɩ sɩwɛ Bibl taa yɔ sɩ-yɔɔ kɔyɔ, pɩkpazɩɣ cee wayɩ sɩɖaa femtu lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛna yɔ ɖoŋ

Anɩ ŋɖaŋ kpam se pefezi-i nɛ ŋmʋ-ɩ atuu?

Ŋmaɣzɩɣ se alɩwaatʋ ndʋ pefeziɣ ñɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa nɛ ŋkatɩ-wɛ yɔ, ɛzɩma pɩkaɣ wɛʋ?