Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Tɔm susuu wondu: Labɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ

Tɔm susuu wondu: Labɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ

Kpɛlɩkɩyaa tʋmɩyɛ labʋ wɛ ɛzɩ kuduyuu maʋ yɔ. Pʋcɔ nɛ ɛyʋ pɩzɩ nɛ ɛma kuduyuu camɩyɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɛtɩlɩ camɩyɛ ɛzɩma palakɩnɩ tʋmɩyɛ wondu yɔ. Ða-tʋmɩyɛ wonuu sɔsɔʋ lɛ Bibl. Pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ ɛzɩma ɖɩlabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ. (2Tim 2:15) Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛ ɖa-takayɩsɩ nɛ videowaa mba ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ pɔ-hɔɔlʋʋ taa. Ye ɖɩlakɩnɩ wondu ndʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla kpɛlɩkɩyaa camɩyɛ. *

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ ɖɔ-tɔm susuu wondu tʋmɩyɛ camɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ? (1) Pɔzɩ nɛ tɔm susuu ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ŋwɛɛ yɔ ɖɩ-yɔɔ cɔnɩyʋ sɩnɩ-ŋ, (2) pɔzɩ tɔm susuyaa mba pɛwɛ niye yaa nʋmɔʋ lɩzɩyaa nɛ pasɩnɩ-ŋ (3) Susuu tɔm ɖoŋ ɖoŋ. Ye ŋñakɩ pana nɛ ŋlakɩnɩ takayɩsɩ nɛ videowaa tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ, ŋkaɣ hiɣu taa leleŋ tɔm susuu taa.

FENAƔ FENAƔ TAKAYƖSƖ

HATƲ CABƖ TAKAYƖSƖ

TAKAYƖSƖ SƆSƆSƖ

TRAKTƖWAA

VIDEOWAA

YAƲ TAKAYƖSƖ

CARTE WAA

^ tay. 3 Pɩtɩkɛ takayɩsɩ nzɩ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ sɩ-tɩŋa sɩ-tɔm ɖɩyɔɔdɩ cɩnɛ. Nabɛyɛ yɔɔ kpem pamaɣzaa nɛ palɩzɩ takayɩsɩ nasɩyɩ, pʋyɔɔ lɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ-sɩ tʋmɩyɛ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɩmʋnaa yɔ.