Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

30 avril–6 mai

MAARKƖ 5-6

30 avril–6 mai
 • Hendu 151 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yesu wɛnɩ ɖoŋ se efezi ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ”: (C. 10)

  • Mark 5:38—Ðɩcakɩ kʋñɔwiye alɩwaatʋ ndʋ ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩkɩ yɔ

  • Mark 5:39-41—Yesu wɛnɩ ɖoŋ mba poɖou sɩm taa yɔ pɔ-yɔɔ (Mark 5:39, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “tɩsɩ kɩsɩbʋ, ɛlɛ koɖou kuɖou”)

  • Mark 5:42—Cee wayɩ pefeziɣ sɩɖaa lɛ, ɖa-taa kaɣ labʋ leleŋ siŋŋ (jy 118 § 6)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mark 5:19, 20—Ɛbɛ yɔɔ Yesu tikizini abalʋ ɛnɛ se etaayele nɛ nɔɔyʋ nɩɩ mbʋ ɛlabɩ-ɩ yɔ, ɛzɩ eekizinuu ɛyaa lalaa yɔ? (Mark 5:19, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ŋkɛdɩ-wɛ”)

  • Mark 6:11—“Ikpizi mɩ-naataŋ tɛɛ mʋzʋʋ,” tɔm tʋnɛ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (Mark 6:11, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ikpizi mɩ-naataŋ tɛɛ mʋzʋʋ”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mark 6:1-13

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ “kɛdɛsɩ labʋ” hɔɔlʋʋ taa yɔ. Wɩlɩ ɖɩɣdʋ jw.org.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ñɩŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ŋsɔɔlaa se ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ. Pɔzɩ tɔm natʋyʋ nɛ pɩsa nɛ ŋsɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 36 § 23-24—Wɩlɩ ɛzɩma potukuni kpɛlɩkɩyʋ laŋɩyɛ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 144

 • Tɔm susuu wondu: Labɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ”: (C. 5) Tɔm taa tazʋʋ.

 • Yele nɛ Yehowa ɛgbɛyɛ hɛzɩ ña-laŋɩyɛ: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ. (Wolo VIDEOWAA > TƆM PƆZƲƲ NƐ ASEƔÐE LƖZƲƲ). Pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm tʋnɛ: Kʋñɔmɩŋ weyi Peras waa hɔʋ kataa? Ɛbɛ sɩnɩ-wɛ nɛ pɔɖɔkɩ kpam? Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩlakɩ teokrasɩ tʋma alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ takɩm yɔ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 19 § 1-9

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 72 nɛ adɩma