Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAARKƖ 3-4

Kʋdɔŋ waʋ Sabaatɩ wiye

Kʋdɔŋ waʋ Sabaatɩ wiye

3:1-5

Ɛbɛ yɔɔ Yuuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa tɔm kaawɩzɩ Yesu kpem mbʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, peyeba nɛ Sabaatɩ pɩsɩ samaɣ sʋʋtʋ sɔsɔtʋ, pɔsɔzɩ paɣtʋ cikpetu sakɩyɛ Sabaatɩ paɣtʋ yɔɔ. Paɣtʋ ndʋ paasɔzɩ Sabaatɩ yɔɔ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ yɔ: Pɩtɩmʋna se nɔɔyʋ ɛkʋ asiɣye; ye kʋdɔndʋ nɔɔyʋ ɛtɩwɩzɩ sɩbʋ yɔ, pɩtɩmʋna se pawaa-ɩ. Pɩwɩlɩɣ se ye nɔɔyʋ ɖoli ɛpɛlaa yaa pɩmɛɣzɩ-ɩ Sabaatɩ wiye yɔ, pɩtɩha nʋmɔʋ se nɔɔyʋ ɛcɔnɩ e-ɖeɖe. Ye mbʋ pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa paa taawɛɛnɩ abalʋ weyi e-nesi kaasɩba yɔ.