Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAATIYEE 26

Nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tukaɣ ŋga wɛ paska nɛ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ pɛ-hɛkʋ taa?

Nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tukaɣ ŋga wɛ paska nɛ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ pɛ-hɛkʋ taa?

26:18

Ma wondu ndʋ tɩwɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ tɩ-hɩla.

Wondu ndʋ, tɩ-taa ndʋ palakɩnɩ Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ Tɔɔʋ sɔnzɩ?