Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

2-8 avril

MAATIYEE 26

2-8 avril
 • Hendu 19 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tukaɣ ŋga wɛ paska nɛ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ pɛ-hɛkʋ taa?”: (C. 10)

  • Mat 26:17-20—Yesu nɛ apostoloowaa pɔtɔɔ kɛdɛzaɣ Paska (Mat 26:18, nwtsty tɛ multimédia: “Paska tɔɔnaɣ”)

  • Mat 26:26—Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ kpɔnʋ sɩŋnɩ Yesu tomnaɣ (Mat 26:26, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “pɩkɛ”)

  • Mat 26:27, 28—Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ tɛ vɛɛ sɩŋnɩ Yesu “ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ calɩm” (Mat 26:28, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ calɩm”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mat 26:17—Ɛbɛ yɔɔ papɩzaɣ se payaa Nisaŋ kɩyakʋ 13 ŋgʋ se “Kpɩtaʋ taa kɩyakʋ kajalaɣ ŋgʋ [yaa kpɔnʋ kɩtɩñɩŋʋʋ kazandʋ kajalaɣ kɩyakʋ, nwt]”? (Mat 26:17, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “kpɔnʋ kɩtɩñɩŋʋʋ kazandʋ kajalaɣ kɩyakʋ”)

  • Mat 26:39—Pɩtɩla ɛbɛ yɔɔ Yesu tɩmaa se: “Ye pɩsaŋ kɔyɔ, caɖaɣ kanɛ yɔ kɛɖɛɛ mɔ-yɔɔ”? (Mat 26:39, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “caɖaɣ kanɛ yɔ kɛɖɛɛ mɔ-yɔɔ”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mat 26:1-19

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ “kɛdɛsɩ labʋ” hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 59 § 21-22Tɩnaɣ yɔɔ tɔm.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 20

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 8)

 • Kɛ Yehowa taabalʋ—Yesu kɩlaʋ: (C. 7) Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ (wolo VIDEOWAA > PIYA). Pʋwayɩ lɛ, ŋyaa piya nzɩ ŋŋtɛm-sɩ lɩzʋʋ yɔ samaɣ ɛsɩndaa nɛ ŋpɔzɩ-sɩ tɔm tʋnɛ: Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa tɔlʋʋ kʋdɔŋ, pakpadɩyɩɣ nɛ pasɩkɩ? Lidaʋ ŋgʋ Yehowa ha-ɖʋ? Anɩ ŋsɔɔlaa se ŋkatɩ Paradisuu taa?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 15

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 74 nɛ adɩma