Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAARKƖ 1-2

“Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm”

“Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm”

2:5-12

Ɛbɛ piti lakasɩ sɩnɛ sɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

  • Kɩwɛɛkɩm mbʋ palʋlɩnɩ-ɖʋ yɔ, nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛ pɩ nɛ kʋdɔmɩŋ pɛ-hɛkʋ taa

  • Yesu wɛnɩ ɖoŋ se ekpeɣ ɛyaa pa-kɩwɛɛkɩm nɛ ɛwaa-wɛ pa-kʋdɔmɩŋ

  • Yesu kaɣ ɖɩzʋʋ kʋdɔmɩŋ nɛ mantɩtalɩ pilim wɛtʋ tɩŋa Ɛsɔ Kewiyaɣ tɛɛ

Ɛzɩma Mark 2:5-12 pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-m nɛ mɔnɖɔkɩ man-tɩ kʋdɔŋ taa?