Peɖiɣni nɔɔyʋ Bibl kpɛlɩkɩnʋʋ Cɛɛkɩ ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Avril 2018

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ Bibl nɛ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩha ɛyʋ koboyaɣ yɔ pɩ-yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tukaɣ ŋga wɛ paska nɛ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ pɛ-hɛkʋ taa?

Paa Paska ɛtɩsɩŋnɩ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ nɩɩyɩ paska kazandʋ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛbɛ yɔɔ, le, nɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩla kpɛlɩkɩyaa?

Kpɛlɩkɩyaa labʋ pɔzʋʋ se ɖɩwɩlɩ ɛyaa nɛ pɔɖɔ paɣtʋ ndʋ payɩ Yesu ɖʋwa yɔ tɩ-tɩŋa tɩ-yɔɔ. Tʋmɩyɛ nɖɩ paɖʋ-ɖʋ se ɖɩla kpɛlɩkɩyaa yɔ, ɖɩpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se ɖɩwɩlɩ ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa se palabɩnɩ tʋmɩyɛ Yesu wɩlɩtʋ nɛ pamaɣzɩnɩ-ɩ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ pɔzʋʋ tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ

Yesu ɖʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa paɣtʋ se pala kpɛlɩkɩyaa. Ɛbɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩpɔzʋʋ? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ pɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm”

Lɔŋ weyi piti lakasɩ nzɩ pɔyɔɔdɩ sɩ-tɔm Maarkɩ 2:5-12 taa yɔ sɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Ɛzɩma piti lakasɩ nzɩ sɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kʋdɔŋ alɩwaatʋ taa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Kʋdɔŋ waʋ Sabaatɩ wiye

Ɛbɛ yɔɔ Yuuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa tɔm wɩzɩ Yesu? Tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se ɖiɖiɣni maɣzɩnʋʋ Yesu pʋtɔdɩyɛ naʋ yaa ɖɩɩmaɣzɩɣnɩ-ɩ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yesu wɛnɩ ɖoŋ se efezi ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ

Ye ɖɩmaɣzɩɣ femtu ndʋ pɔyɔɔdɩ tɩ-tɔm Bibl taa yɔ tɩ-yɔɔ kɔyɔ, pɩkpazɩɣ ɖe-tisuu se ɖɩɖaŋ ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pakaɣ fezuu cee wayɩ yɔ kpam.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Tɔm susuu wondu: Labɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ

Pʋcɔ nɛ ɛyʋ wɩlɩ tɔm camɩyɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɛtɩlɩ camɩyɛ ɛzɩma palakɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu wondu yɔ. Ða-tʋmɩyɛ wonuu sɔsɔʋ kɛlɛ ŋgʋ? Ðɩɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɔ-tɔm susuu wondu lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ niye nɛ pɩkɩlɩ?