Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YEREEMII 17-21

Yele nɛ Yehowa ñɔɔzɩ ña-maɣzɩm nɛ ña-lakasɩ

Yele nɛ Yehowa ñɔɔzɩ ña-maɣzɩm nɛ ña-lakasɩ

Tisi nɛ Yehowa ñɔɔzɩ-ŋ ɛzɩ ɛsɔɔlʋʋ yɔ

18:1-11

  • Yehowa tɩŋɩɣnɩ lɔŋ tasʋʋ nɛ nɩŋgbaaŋ hɔm yɔɔ nɛ ɛñɔɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ fezuu taa wɛtʋ kɩbandʋ

  • Pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛ yɔɔɔ yɔɔɔ nɛ ɖɩñamɩ-ɩ

  • Yehowa ɛɛkpaɣ-ɖʋ nɛ ɖoŋ se ɖɩla ɛ-sɔɔlɩm

Paa cʋʋ mayʋ ɛma wonuu nakʋyʋ se ɛlakɩnɩ-kʋ nabʋyʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlɛɣzɩ lɩmaɣza pʋwayɩ

  • Yehowa ha-ɖʋ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ, nɛ pʋyɔɔ lɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖitisi se ɛñɔɔzɩ-ɖʋ yaa ɖikizi se ɛtaañɔɔzɩ-ɖʋ

  • Wɛtʋ ndʋ ɛyʋ nɔɔyʋ wɛɣna yɔ, ndʋ yekina nɛ Yehowa lɛɣzɩ lɩmaɣza wena ɛwɛnɩ ɛ-yɔɔ yɔ

Hɔɔlɩŋ weyi taa pɩpɔzʋʋ se Yehowa ɛñɔɔzɩ me-wezuu caɣʋ?