Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Mʋ-wɛ camɩyɛ

Mʋ-wɛ camɩyɛ

Mba pɩwɛɛ se ɖɩmʋ camɩyɛ? Ɛyaa mba payɩ pɔkɔŋ ɖe-kediɣzisi taa yɔ, paa pɛkɛ ɛyaa kɩfama yaa ɖa-taabalaa mba patɩɩkɔŋ yɔ. (Roma 15:7; Ebr 13:2) Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛ ɖɔɖɔ ɖo-koobiya mba palɩnɩ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ pɔkɔɔ ɖɛ-tɛ yɔ, yaa Krɩstʋ ñɩma mba peyebi kɔm kediɣzisi pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ. Maɣzɩ nɛ ŋna, ye ŋwɛ koobiya mba po-lone taa nɛ pamʋ-ŋ camɩyɛ, pɩɩkɛdɩɣnɩ-ŋ yaa we? (Mat 7:12) Ye mbʋ, pʋcɔ nɛ kediɣzisi paɣzɩ yaa sɩtɛŋ lɛ, pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋñaɣ pana nɛ ŋñɔtɩnɩ mba payɩ pɔkɔm Kpaaŋ taa yɔ nɛ ŋsɛɛ-wɛ? Piyeki nɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ taa leleŋ wɛɛ ɖɛ-hɛkʋ taa nɛ pɩɖʋ Yehowa hɩɖɛ. (Mat 5:16) Toovenim, pɩwɛɣ kaɖɛ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩyɔɔdɩnɩ ɛyaa tɩŋa Kpaaŋ taa. Ɛlɛ ye ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩlakɩ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe yɔ, pitukuuni mba payɩ pɔkɔŋ kediɣzisi yɔ. *

Pɩtɩkɛ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ evemiye yaa ŋgee alɩwaatʋ lɛɛtʋ taa ɖeke pɩwɛɛ se ɖɩmʋ agɔma camɩyɛ. Sɔɔlɩm mbʋ ɖɩlɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩɣ yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɛyaa kɩfama mba pɔkɔŋ kediɣzisi yɔ, pasa Yehowa nɛ pɛkpɛndɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩsɛɛ-ɩ.—Yoh. 13:35.

^ tay. 3 Paa mba palɩzɩ-wɛ ɛgbɛyɛ taa yaa mba pa-maɣmaɣ palɩzɩ pa-tɩ ɛgbɛyɛ taa yɔ pɔkɔŋ kediɣzisi yɔ, Bibl paɣtʋ kila ɩɩhaɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩyɔɔdɩnɩ-wɛ.—1Kɔr. 5:11; 2Yoh. 10.