Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YEREEMII 29-31

Yehowa kaayɔɔdɩ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ tɔm

Yehowa kaayɔɔdɩ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ tɔm
NAƲ

Yehowa yɔɔdaa se ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ kaɣ lɛɣzʋʋ Paɣtʋ ɛgbɛyɛ lone taa nɛ ɖɩkɔnɩ tam tam wazasɩ.

PAƔTƲ ƐGBƐYƐ

 

ƐGBƐYƐ KƖFAÐƐ

Yehowa nɛ caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ

HƆƆLƖŊ

Yehowa nɛ fezuu taa Izrayɛɛlɩ

Moyizi

LOLIYU

Yesu Krɩstʋ

Kpɩna kɩlaŋ

MBƲ PAÐƲNƖ-ÐƖ YƆ

Yesu kɩlaʋ

Pɛɛ pɩtaahalanzɩ yɔɔ

PAMA-ÐƖ

Ɛyaa laŋa taa