Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YEREEMII 25-28

Wɛɛ abalɩtʋ ɛzɩ Yereemii yɔ

Wɛɛ abalɩtʋ ɛzɩ Yereemii yɔ

Yereemii susaa se pakaɣ yɔkʋʋ Yeruzalɛm ɛzɩ Siiloo yɔ

26:6

  • Ɛgbɛyɛ aɖakaɣ ŋga kawɩlɩɣ se Yehowa wɛ ɛ-samaɣ hɛkʋ taa yɔ, kaawɛ Siiloo alɩwaatʋ natʋyʋ taa

  • Yehowa ha nʋmɔʋ Filisti mba nɛ powolo pakpaɣ aɖakaɣ ŋga nɛ pʋwayɩ lɛ, patɩtasɩ-kɛ pɩsɩnʋʋ Siiloo wiɖiyi

Cɔjɔnaa, nayaa nɛ samaɣ kpeekpe pañɩnaɣ se pakʋ Yereemii

26:8, 9, 12, 13

  • Samaɣ kpa Yereemii, mbʋ pʋyɔɔ yɔ esusaa se pakaɣ yɔkʋʋ Yeruzalɛm nɛ Templo

  • Yereemii ɖɔkɩ kpam nɛ ese

Yehowa kandɩyɩ Yereemii yɔɔ

26:16, 24

  • Yereemii wɩlaa se ɛwɛ abalɩtʋ nɛ Yehowa tɩlɔ-ɩ wiɖiyi kpa

  • Ahikam kaawɛ abalɩtʋ nɛ Ɛsɔ tuzi-i nɛ ɛkandɩyɩ Yereemii yɔɔ

Yereemii pɩzaa nɛ esusi tɔm ndʋ samaɣ taasɔɔlɩ yɔ pɩnzɩ 40, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa sɩnɩ-ɩ nɛ ɛkpazɩ-ɩ ɖoŋ