Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kewiyaɣ hendu kpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ

Kewiyaɣ hendu kpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ

Alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ paawɛ salaka taa yɔ, paate hendu nɛ pasa Ɛsɔ. (Tʋma 16:25) Ða-alɩwaatʋ taa lɛ, Caama ɛjaɖɛ taa Naazii waa kaakpa koobiya nabɛyɛ nɛ paɖɩɣ-wɛ Sachsenhausen salaka taa. Paawoni ɖɔɖɔ koobiya lalaa Siiberii; nikaɣ kaawɛ peeɖe siŋŋ. Koobiya mba pa-tɩŋa paate Kewiyaɣ hendu kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Kɩɖaŋ ɛnɩ, ɩwɩlɩɣ se hendu pɩzɩɣ nɛ tɩkpazɩ Krɩstʋ ñɩma ɖoŋ kaɖɛ taa.

Piileɖiɣ lɛ, kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ kaɣ wɛnʋʋ hendu takayaɣ kɩfalaɣ Ðitee hendu Yehowa nɛ “taa leleŋ”. Pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩkpɛlɩkɩ ka-taa hendu teu ɖɩɩlakɩ hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ lɛ. Pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ hendu tɔm pee ɖa-ñʋʋ taa. (Efɛ 5:19) Fezuu kiɖeɖeu kaɣ yebu nɛ ɖɩtɔzɩ tɩ-yɔɔ kaɖɛ alɩwaatʋ taa. Kewiyaɣ hendu sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖa-lɩmaɣza ɩwɛɛ ɖe-lidaʋ yɔɔ. Tɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ tɩhɛzɩ ɖa-laŋa kaɖɛ taa. Pɩtasɩ lɛ, taa leleŋ alɩwaatʋ taa lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖitee hendu nɛ ɖɩsa Yehowa, mbʋ ɛlakɩ-ɖʋ yɔ, pɩ-yɔɔ. (3 Aw 15:16; Keɣa 32:1-3) Ye mbʋ, pɩpɔzʋʋ se ɖa-tɩŋa ɖɩkpɛlɩkɩ Kewiyaɣ hendu nɛ ɖitee-tʋ camɩyɛ!

CƆNƖ VIDEO HENDU NDƲ TƖSƖNƖ TƲMLAÐAA NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛbɛ tuzi Koobu Frost nɛ ɛma hendu natʋyʋ nɛ eteɣ-tʋ?

  • Ɛzɩma hendu ndʋ tɩɩkpazɩ ɖoŋ koobiya mba paawɛ Sachsenhausen salaka taa yɔ?

  • Wɛtʋ ndʋ taa Kewiyaɣ hendu kpazɩ ña-maɣmaɣ ɖoŋ?

  • Kewiyaɣ hendu ndʋ ŋsɔɔlaa se ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋɖɔkɩ-tʋ ña-ñʋʋ taa?