Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpazɩ ɖoŋ Krɩstʋ ñɩma mba peyebi tɔm susuu yɔ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpazɩ ɖoŋ Krɩstʋ ñɩma mba peyebi tɔm susuu yɔ

Krɩstʋ ñɩma mba peyebi tɔm susuu yɔ, pa-taa sakɩyɛ kaɣ wobu Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ 11 Avril wiye. Paatɛm paɣzʋʋ seu Krɩstʋ ñɩma seya wena awokini wezuu maatɛŋ taa yɔ. Ɛlɛ lɩmaɣza ndɩ ndɩ yɔɔ lɛ, peyele nɛ pitibi-wɛ yɔɔɔ. Pɔyɔɔdɩ lɩmaɣza ana a-taa naayɛ tɔm hatʋ cabɩ takayaɣ Réviens à Jéhovah taa. (Ebr 12:1) Ɛlɛ paa peyebi tɔm susuu yɔ, pamʋ ñɩm Yehowa weyi ɛyabɩ-wɛ nɛ ɛ-Pɩyalʋ calɩm yɔ, ɛ-ɛzɩdaa. (Tʋma 20:28; 1Pɩy. 1:18, 19) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ papɩsɩ ɛgbɛyɛ taa?

Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ñɩnɩɣ Krɩstʋ ñɩma mba peyebi tɔm susuu yɔ nɛ pasɩɣnɩ-wɛ, ɛzɩ ninɖiɣyu kɩbanʋ ñɩnʋʋ heɣa ŋga keleba yɔ. (Luka 15:4-7) Pa-lakasɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ se Yehowa sɔɔlɩ ɛ-sɛyaa nɛ ɛcɔŋnɩ pɔ-yɔɔ camɩyɛ. (Yer 23:3, 4) Ɛlɛ ɖa-tɩŋa pɩwɛɛ se ɖɩkpazɩ mba peyebi tɔm susuu yɔ ɖoŋ, pɩtɩkɛ ɛzʋtʋyaa ɖeke. Pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩwɩlɩ-wɛ sɔɔlɩm nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ yɔ, akɛdɩɣnɩ Yehowa nɛ ɛkaɣ-ɖʋ wazʋʋ a-yɔɔ. (Adu 19:17; Tʋma 20:35) Ye mbʋ, maɣzɩ nɛ ŋna se anɩ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpazɩ ɖoŋ. Taayele nɛ alɩwaatʋ ɖɛɛ, la mbʋ kpɛdɛyɛ!

CƆNƖ VIDEO KPAZƖ ÐOŊ MBA PEYEBI TƆM SUSUU NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Abbey katɩ Aseɣɖe Tʋ weyi ɛtaasɩmɩ-ɩ yɔ lɛ, nɩŋgbaŋaɣ ŋga ɛkpɛzaa?

  • Ye ɖɩcaɣ se ɖɩsɩnɩ Krɩstʋ tʋ weyi eyebi tɔm susuu yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩyɔɔdɩnɩ ɛzʋtʋyaa?

  • Ɛzɩma Abbey ñɔɔzɩ ɛ-tɩ pʋcɔ nɛ ɛpɩsɩ Laura cɔlɔ nabʋlɛ ɖeɖe?

  • Alɩwaatʋ ndʋ Abbey wɛɛ nɛ ɛñakɩ pana se ɛsɩnɩ Laura yɔ, ɛzɩma ɛwɩlaa se ɛwɛnɩ tɩ ɖɔkʋʋ, suuɖu nɛ sɔɔlɩm?

  • Yesu eduuye nɖɩ ɖɩwɛ Luka 15:8-10 taa yɔ, ɛbɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

  • Ɛzɩma koobiya labɩ nɔɔ kʋkʋmaɣ nɛ pasɩnɩ Laura yɔ, pee kɩbana wena pɩlʋlaa?