Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YEREEMII 22-24

Ŋwɛnɩ ‘laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩsɩm’ Yehowa yɔ?

Ŋwɛnɩ ‘laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩsɩm’ Yehowa yɔ?

Yehowa kpaɣ samaɣ nɛ ɛmaɣzɩnɩ hiyuu pee

25:5

  • Yuuda ñɩma mba paawɛ yomiye taa Babilɔɔnɩ yɔ, pakpaɣ pa-taa mba paawɛ siɣsiɣ yɔ nɛ pamaɣzɩnɩ hiyuu pee kɩbana

24:8

  • Pakpaɣ Wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ Zidikiya nɛ mba payɩ palakaɣ kɩdɛkɛdɩm yɔ nɛ pamaɣzɩnɩ hiyuu pee kɩdɛkɛda

Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩwɛɛnɩ ‘laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩsɩm’ Yehowa yɔ?

24:7

  • Ye ɖɩkpɛlɩkɩɣ Yehowa tɔm nɛ ɖɩɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛhaɣ-ɖʋ ‘laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩsɩmɩ-ɩ’ yɔ

  • Pɩpɔzʋʋ se ɖiwili ɖa-laŋɩyɛ taa camɩyɛ nɛ ɖɩkpɛzɩ ɖɩ-taa lakasɩ nɛ lɩmaɣza wena awɛɛkɩɣ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ yɔ.

Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Mɛwɛnɩ ‘laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩsɩm’ Yehowa yɔ? Ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ mɛwɛɛnɩ laŋɩyɛ nɖɩ?