Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

REVEILLEZ-VOUS!

Tɔm pɔzʋʋ: Sɔnɔ, pɔyɔɔdʋʋ afelaa, maajiki laɖaa nɛ ñazɩñazɩŋ tɔm teeleewaa yɔɔ nɛ filimwaa taa ɖoŋ ɖoŋ. Ŋmaɣzɩɣ se pɩkɛ aleɣya tɔm yem yaa pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ?

Cɛlɩ takayaɣ: Réveillez-vous! takayaɣ kanɛ, keheyiɣ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ ɛyaa sɔɔlɩ tɔm ndʋ yɔ; nɛ kaɖɛ nɖɩ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔna yɔ.

WƖLƖ TOOVENIM TƆM

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ sɩɩ tɩnaɣ?

Bibl mayaɣ: Mat 6:10

Toovenim tɔm: Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ, nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pɛɛyɛ pɛwɛɛ tɛtʋ yɔɔ ɛzɩ pɩtɛm wɛʋ ɛsɔdaa yɔ.

ƐBƐ ƐSƆ KEWIYAƔ KƐNAA? (Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ)

Tɔm pɔzʋʋ: [Ñɩɣ niye tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩwɛ traktɩ kɛdɛzaɣ hɔɔlʋʋ yɔɔ yɔ.] Ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖiyiɣ tɛtʋ kpeekpe yɔ?

Bibl masɩ: Keɣa 36:29; Iza 65:21-23

Cɛlɩ takayaɣ: [Ha-ɩ hatʋ cabɩ takayaɣ ŋga payaɣ se Laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔ.] Hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ ka-ñʋʋ 7 wɩlɩɣ ɛzɩma lidaʋ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ titukuuni ma nɛ ŋ yɔ. [Tɩŋnɩ hatʋ cabɩ takayaɣ ŋga kɔ-yɔɔ nɛ ŋpaɣzɩnɩ-ɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ.]

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ tɔm ndʋ pamawa se ɖɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ.