Koobu nɔɔyʋ pɩsɩ Kpaaŋ taa nɛ pamʋʋ-ɩ camɩyɛ

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Avril 2017

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ nɛ ɖɩha Réveillez-vous! nɛ ɖɩwɩlɩ toovenim tɔm pɩlɩɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ yɔ. Tɩŋnɩ lɩmaɣza ana a-yɔɔ nɛ ŋna ɛzɩma ña-maɣmaɣ ŋpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ.

ÑƖM MBʋ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yele nɛ Yehowa ñɔɔzɩ ña-maɣzɩm nɛ ña-lakasɩ

Cʋʋ Mayʋ Sɔsɔ ñɔɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ fezuu taa wɛtʋ kɩbandʋ,ɛlɛ pʋmʋnaa se ɖɩla ɖe-ɖeɖe.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Mʋ-wɛ camɩyɛ

Pɩwɛɛ se mba payɩ pɔkɔŋ ɖe-kediɣzisi taa yɔ, pana se sɔɔlɩm wɛɛ nɛ panɩɩ pi-leleŋ ɖɔɖɔ. Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ sɔɔlɩm nɛ taa leleŋ pɛwɛɛ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa nɛ pɩkɩlɩ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ŋwɛnɩ ‘laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩsɩm’ Yehowa yɔ?

Yereemii ñʋʋ 24 taa, Yehowa Ɛsɔ kpaɣ ɛyaa nɛ ɛmaɣzɩnɩ hiyuu pee. Mba wɛɛ ɛzɩ hiyuu pee kɩbana? Nɛ sɔnɔ ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩnɩɣzɩnɩ-wɛ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpazɩ ɖoŋ Krɩstʋ ñɩma mba peyebi tɔm susuu yɔ

Mba peyebi tɔm susuu yɔ, pamʋ ñɩm Yehowa ɛzɩdaa tam. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ papɩsɩ ɛgbɛyɛ taa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Wɛɛ abalɩtʋ ɛzɩ Yereemii yɔ

Yereemii susi tɔm Nɛ ɛyɔɔdɩ se pakaɣ yɔkʋʋ Yeruzalɛm. Ɛbɛ sɩnɩ-ɩ ɛwɛɛ abalɩtʋ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kewiyaɣ hendu kpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ

Krɩstʋ mba kaate Kewiyaɣ hendu Sachsenhausen salaka taa. Hendu ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ kaɖɛ alɩwaatʋ taa.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa kaayɔɔdɩ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ tɔm

Tʋkaɣ ŋga wɛ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ nɛ paɣtʋ ɛgbɛyɛ pɛ-hɛkʋ taa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ wazasɩ wɛɣ tam tam?