Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YƆB 16-20

Ðiseɣti lalaa nɛ ɖɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ tɔm pee kɩbana

Ðiseɣti lalaa nɛ ɖɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ tɔm pee kɩbana

Pɩwɛɛ se lɔŋ tasɩyʋ yɔɔdaɣ ɛkpazɩ lalaa ɖoŋ

16:4, 5

  • Pɩɩpɔzaa se lalaa ɩsɩnɩ Yɔb nɛ pakpazɩ-ɩ ɖoŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, piitibi-i yɔɔɔ nɛ ɛwɛɛ wɩzasɩ taa

  • Yɔb taabalaa naadozo tɩyɔɔdɩ natʋyʋ se pɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ. Ɛlɛ pɛcɛtɩ tɔm ɛ-yɔɔ, piyeba nɛ ɛwɛɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa nɛ pɩkɩlɩ

Bildaadɩ yɔɔdaɣ yeba nɛ Yɔb wɛɛ wɩzasɩ taa siŋŋ

19:2, 25

  • Yɔb pɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɩ, paa pɩɩwɛɛ se ɛsɩ nɛ ɛhɛzɩ yɔ

  • Yɔb kaawɛnɩ sɩɖaa fezuu lidaʋ, pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ kpam