Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ñʋʋ kɩfalʋʋ ŋgʋ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ñʋʋ kɩfalʋʋ ŋgʋ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Kpaɣnɩ janvier 2016 lɛ, ñʋʋ kɩfalʋʋ nakʋyʋ wɛ Feŋuu Tilimiye kɛdɛzaɣ hayʋʋ yɔɔ nɛ kɩtɔŋ se “Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?” Palɩzɩ ñʋʋ kɩfalʋʋ kʋnɛ se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ Bibl taa tɔm yɔɔ. Pɔñɔɔzɩ kɩ-taa tɔm ɛzɩ palabʋ traktɩwaa taa ɖɔɖɔ yɔ. Pɔpɔzɩ tɔm nɛ pocosi tɩ-yɔɔ nɛ Bibl mayaɣ; pama ɖɔɖɔ tɔm lɛɛtʋ ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtazɩ tɩ-taa yɔ.

Kɛdaɣ kɩbaŋa labʋ yeki nɛ sakɩyɛ taa lɛ, ɖɩpaɣzɩ ɛyaa Bibl kpɛlɩkɩnʋʋ. Ye mbʋ, tɩŋnɩ tɔm ñʋʋ kɩfalʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ nɛ ŋsɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ mba pasɩkɩ ñɔɔsɩ fezuu taa yɔ.—Mat. 5:6.

ƐZƖMA ÐƖLABƖNƖ-KƲ TƲMƖYƐ YƆ:

  1. Pɔzɩ ɖɩɣdʋ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩwɛ ñʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ pɩ-taa nabʋyʋ

  2. Welisini-i nɛ ŋsɛɛ-ɩ ɛ-tɔm cosuu yɔɔ

  3. Kalɩ-ɩ mayaɣ ŋga kɛwɛ ñʋʋ ŋgʋ kɩtɔŋ se “Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ” kɩ-tɛɛ yɔ, nɛ ŋpɔzɩ-ɩ ɛ-lɩmaɣza mayaɣ ŋga kɔ-yɔɔ. Ye ɛwɛnɩ alɩwaatʋ yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩtazɩ ñʋʋ ŋgʋ kɩtɔŋ se “Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Bibl tasɩɣ-ɖʋ kpɛlɩkʋʋ?” yɔ, kɩ-taa tɔm natʋyʋ

  4. Cɛlɩ-ɩ takayaɣ

  5. Ɩla ɖʋtʋ nɛ ŋpɩsɩ pʋwayɩ nɛ ɩtazɩ tɔm pɔzʋʋ naalɛ ñɩmbʋ taa