Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kigbeɣluu yɔɔ tɔm kɩtɔzɩtʋ

Kigbeɣluu yɔɔ tɔm kɩtɔzɩtʋ

Ɛzɩ ɖɩtɩɩlakʋʋ yɔ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɛyaa lalaa kigbeɣluu alɩwaatʋ taa. (Mat. 22:37-39) Pɔyɔɔdɩ sɔɔlɩyʋ tɔm 1 Kɔrɛntɩ 13:4-8 taa se: “Sɔɔlɩyʋ ɖɔkʋʋ ɛ-tɩ; sɔɔlɩyʋ wazɩɣ, . . . ɛɛlakɩ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ, ɛɛñɩnɩɣ ɛ-kɛzɛɣa, ɛɛmʋʋ pana. . . . Sɔɔlɩm ɛɛkaɣ tɛm.” Ŋŋcɔŋnɩ Kigbeɣluu yɔɔ tɔm kɩtɔzɩtʋ tɛ video lɛ, maɣzɩ ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ lalaa sɔɔlɩm kigbeɣluu taa yɔ pɩ-yɔɔ.

ƐZƖMA ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐƖWƖLƖ LALAA SƆƆLƖM . . .

  • alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñɩnɩɣ ɖɩjaɣyɛ yɔ?

  • alɩwaatʋ ndʋ minziiki caɣ paɣzʋʋ yɔ?

  • alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣ ɖa-ɖɩzʋyɛ taa yɔ?

  • alɩwaatʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩha ɖa-tɩ nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ?