Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YƆB 33-37

Taabalʋ kɩbanʋ tasɩɣ lɔŋ kɩbaŋ

Taabalʋ kɩbanʋ tasɩɣ lɔŋ kɩbaŋ
NAƲ

Eliihu paɣzɩ yɔɔdʋʋ lɛ, ɛ-lɔŋ tasʋʋ kaawɛ ndɩ kpem nɛ Eliifaazɩ, Bildaadɩ nɛ Sofaarɩ pa-ñɩmbʋ. Tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ, nɛ ɛzɩma ɛyɔɔdɩ-tʋ yɔ pɩɩwɛ ndɩ. Ɛwɩlaa se ɛkɛ taabalʋ nɛ lɔŋ tasɩyʋ kɩbanʋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩna yɔ.

WƐTƲ KƖBANDƲ NDƲ LƆŊ TASƖYƲ WƐƔNA YƆ

ELIIHU KƐ KƖÐAƲ KƖBAŊƲ

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • ƐWƐ SUUÐU

 • EWELISIƔNI LALAA

 • ƐÑAŊ LALAA

 
 • Eliihu wɩlaa se ɛwɛ suuɖu alɩwaatʋ ndʋ ɛɖaŋaa se ɛ-taabalaa mba pakɩlɩ-ɩ pɩnzɩ yɔ, pɔyɔɔdɩ pʋcɔ nɛ ɛyɔɔdɩ yɔ

 • Ewelisini-wɛ camɩyɛ, piyeba nɛ ɛnɩɩ tɔm ndʋ pɔyɔɔdaɣ yɔ camɩyɛ pʋcɔ nɛ ɛpaɣzɩ yɔɔdʋʋ

 • Ɛya Yɔb nɛ ɛ-hɩɖɛ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ-ɩ ɛzɩ ɛyʋ nɛ ɛ-taabalʋ yɔ

 

33:6, 7, 32

 

 • ƐWƐNƖ TƖ LUZUU

 • PAPƖZƖƔ NƐ PƆÑƆTƖNƖ-Ɩ KƐLƐƲ

 • ƐNƖƔ LALAA SIZIŊ

 
 • Eliihu kaawɛnɩ tɩ luzuu nɛ camɩyɛ lakasɩ, etisaa se ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛwɛnɩ ɛjandʋ

 • Ɛnɩɣaɣ Yɔb siziŋ

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • ƐNƖƔ TƆM TAA

 • ƐWƐNƖ CAMƖYƐ LAKASƖ

 • ƐÑAŊ ƐSƆ

 
 • Eliihu heyi Yɔb nɛ nɔɔ kɩbaŋa se ɛ-lɩmaɣza tɩtʋʋzɩ

 • Eliihu sɩnɩ Yɔb nɛ ɛna se pɩtɩkɛ ɛ-maɣmaɣ pɩwɛɛ se ɛyɔɔdɩ se ɛwɛ siɣsiɣ

 • Lɔŋ kɩbaŋ weyi Eliihu tasaa yɔ, ɛsɩnɩ Yɔb nɛ pʋwayɩ ɛmʋ Yehowa lɔŋ tasʋʋ camɩyɛ