Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Kigbeɣluu sɔsɔʋ yaʋ takayɩsɩ tayʋʋ

Kigbeɣluu sɔsɔʋ yaʋ takayɩsɩ tayʋʋ

Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɖa-taa wɛ leleŋ nɛ fezuu taa kazandʋ ndʋ ɖɩtɔkɩ kigbeɣliŋ sɔsɔŋ taa yɔ. Pɩsa nɛ lalaa ɖɔɖɔ na Yehowa camɩyɛ lakasɩ lɛ, ɖɩkaɣ ɛyaa sakɩyɛ yaʋ se ɖa nɛ wɛ ɖiwolo kigbeɣluu ŋgʋ. (Keɣa 33:9) Pɩwɛɛ se ɛzʋtʋyaa ɩla ɖʋtʋ camɩyɛ nɛ ɛgbɛyɛ pɩzɩ nɛ ɖɩtayɩ ɛyaa sakɩyɛ yaʋ takayɩsɩ.

NDƲ PƖWƐƐ SE ÐƖPƆZƖ ÐA-TƖ YƆ

  • Ðooye pakaɣ labʋ men-kigbeɣluu?

  • Ðooye ɖɩkaɣ paɣzʋʋ yaʋ takayɩsɩ tayʋʋ?

  • Tɔm susuu ɖʋtʋ ndʋ palaba se ɖɩtayɩ yaʋ takayɩsɩ?

  • Man-kaɖʋsɩ lɛ nzɩ?

  • Anɩ manɖʋ man-taa se mankaɣ yaʋ?

SUWE ŊKAƔ YƆƆDƲƲ?

Ŋsɛɣ ɖɩɣdʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɔ se:

“Ðɩwɛɛ nɛ ɖɩtayɩɣ ɛyaa yaʋ takayɩsɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ se pɔkɔɔ kigbeɣluu sɔsɔʋ nakʋyʋ taa. Pama kɩyakʋ, alɩwaatʋ nɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa pakaɣ-kʋ labʋ yɔ takayaɣ kanɛ kɔ-yɔɔ. Ye ŋñaɣ pana nɛ ŋkɔɔ yɔ, pɩkɛdɩɣnɩ-ɖʋ.”

YE ÐƆ-TƆM SUSUU ƐKƐDƖNƖ-Ɩ YƆ, ƐBƐ PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

Paa ɖɩsɔɔlaa se ɖɩyaa ɛyaa sakɩyɛ nɛ pɔkɔɔ kigbeɣluu yɔ, ɖɩtaasɔɔ se pɩcɛyaa se ɖɩsɩnɩ mba ɖɔ-tɔm susuu kɛdɩnɩ-wɛ yɔ nɛ pɩkɩlɩ.

Mazaɣ nɛ kujuka wiye lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛndɩ yaʋ takayɩsɩ nɛ fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ nɛ ɖɩha.