Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YƆB 28-32

Yɔb ɖɔkɩ ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ nɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ

Yɔb ɖɔkɩ ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ nɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ

Yɔb kaatɛm ɛ-taa se ɛɖɔŋ paɣtʋ ndʋ Yehowa ɖʋ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ yɔɔ yɔ, tɩ-yɔɔ

31:1

  • Ɛɖʋwaɣ ɛ-ɛza paɣtʋ nɛ ɛtaacɩbɩyɩɣ nɔɔyʋ ɛza pɩtasɩnɩ ɛ-halʋ

Yɔb lakaɣ ɛyaa lalaa kɩbam nɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ

31:13-15

  • Ɛɛwɛnɩ tɩ luzuu, ɛɛwɛ siɣsiɣ nɛ ɛnaɣ lalaa pʋtɔdɩyɛ. Ɛmaɣzaɣ ɛyaa kpeekpe yɔɔ, ɛtaaɖʋʋ tʋkaɣ pɛ-hɛkʋ taa

Yɔb kaakɛ kʋjɔʋ tʋ, ɛtaawɛɛnɩ piɖeni men-ɖeke wɛtʋ

31:16-19

  • Ɛsɩɣaɣnɩ kʋñɔndɩnaa