Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YƆB 21-27

Yɔb kaɖɩnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda

Yɔb kaɖɩnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda

Sataŋ tɩŋɩɣnɩ cɛtɩm tɔm yɔɔ sɔnɔ se ɛla nɛ pitii Yehowa sɛyaa yɔɔɔ. Yɔb takayaɣ wɩlɩɣ se tʋkaɣ wɛ cɛtɩm tɔm ndʋ Sataŋ yɔɔdʋʋ yɔ nɛ ndʋ Yehowa maɣzɩɣ toovenim taa yɔ tɩ-hɛkʋ taa. Ma Bibl masɩ lɛɛsɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ-ŋ se Yehowa maɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ yɔ.

SATAŊ CƐTƖM TƆM

Ɛsɔ ɛɛnɩɣ leleŋ pana wena ɛ-sɛyaa ñakɩ se pala kɩbandʋ yɔ, a-yɔɔ kpa. Wonuu kɩlɩzʋʋ nakʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ kɩla nabʋyʋ nɛ pɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ (Yɔb 4:18; 25:5)

Ɛyʋ ɛɛwazɩɣ Ɛsɔ pʋyʋ (Yɔb 22:2)

Paa ŋwɛ siɣsiɣ yɔ, Ɛsɔ paa fɛyɩnɩ-ŋ (Yɔb 22:3)

NDƲ YEHOWA MAƔZƖƔ TOOVENIM TAA YƆ

Yehowa nɩɣ leleŋ ɖa-pana ñaɣʋ yɔɔ (Yɔb 36:5)

Yehowa mʋʋ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ nɛ ɛwazɩɣ ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ (Yɔb 33:26; 36:11)

Yehowa ɛza wɛ siɣsiɣ tɩnaa yɔɔ (Yɔb 36:7)