Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Cɛlɩ takayaɣ: Mancaɣ se maha-ŋ fenaɣ kanɛ kɛ-tɛ Réveillez-vous!

Tɔm pɔzʋʋ: Cɔnɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩwɛ hɔɔlʋʋ 2 yɔɔ yɔ. Suwe ŋmaɣzɩɣ pɩ-yɔɔ?

Bibl mayaɣ: Luka 7:35

Ñʋʋ kʋnɛ kɩyɔɔdʋʋ ɛzɩma mayaɣ kanɛ kɔ-tɔm tukuuni Bibl maɣmaɣ yɔ.

RÉVEILLEZ-VOUS!

Tɔm pɔzʋʋ: Ŋmaɣzɩɣ se pɩkɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ se ɖɩɖɔ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ?

Bibl mayaɣ: Mat. 6:34

Cɛlɩ takayaɣ: [Kuli takayaɣ kanɛ ka-ñʋʋ ŋgʋ kɩtɔŋ se “D’après la Bible: L’inquiétude” yɔ.] Ñʋʋ kʋnɛ, kɩwɩlɩɣ ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ nɩɣzɛ yɔ.

Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛyaa mba pɛsɛɣ Ɛsɔ yɔ, pa-taa sakɩyɛ sɔɔlaa se pɔñɔtɩnɩ-ɩ nɛ pɩkɩlɩ. Ŋnawa se Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩñɔtɩnɩ Ɛsɔ yaa we?

Bibl mayaɣ: Yak. 4:8a

Cɛlɩ takayaɣ: Palɩzɩ takayaɣ kanɛ se kasɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ tɔm sakɩyɛ Ɛsɔ yɔɔ. [Ñɩɣ niye Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ takayaɣ, kajalaɣ ñʋʋ yɔɔ.]

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ kɩɖaŋ ɩnɛ ɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ.