Koobiya wɛ 2014 tɛ Ajɛɛ Kigbeɣluu taa New Jersey, Etaazuunii ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Avril 2016

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩha Réveillez-vous! Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ takayaɣ yɔ Tɩŋnɩ kɩɖaŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ðiseɣti lalaa nɛ ɖɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ tɔm pee kɩbana

Yɔb taabalaa naadozo tɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ; ɛlɛ pɛcɛtɩ tɔm ɛ-yɔɔ, piyeba nɛ ɛwɛɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa nɛ pɩkɩlɩ. (Yɔb 16-20)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ñʋʋ kɩfalʋʋ ŋgʋ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ðɩtɩŋnɩ ñʋʋ kɩfalʋʋ “Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?” yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ Bibl taa tɔm yɔɔ

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yɔb kaɖɩnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda

Na tʋkaɣ ŋga kɛwɛ cɛtɩm tɔm ndʋ Sataŋ yɔɔdʋʋ nɛ ndʋ Yehowa maɣzɩɣ toovenim taa yɔ tɩ-hɛkʋ taa (Yɔb 21-​27)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yɔb ɖɔkɩ ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ nɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ

Yɔb kaatɛm ɛ-taa se ɛɖɔŋ paɣtʋ ndʋ Yehowa ɖʋ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ yɔɔ yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ɛmaɣzɩnɩ Ɛsɔ siɣsiɣ wɛtʋ. (Yɔb 28-​32)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Taabalʋ kɩbanʋ tasɩɣ lɔŋ kɩbaŋ

Ðɩmaɣzɩnɩ Eliihu alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtasɩɣ nɔɔyʋ lɔŋ lɛ. (Yɔb 33-​37)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Kigbeɣluu sɔsɔʋ yaʋ takayɩsɩ tayʋʋ

Ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtayɩɣ Kigbeɣluu sɔsɔʋ yaʋ takayɩsɩ yɔ. Labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ndʋ pamawa se pɩsɩnɩ-ɖʋ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kigbeɣluu yɔɔ tɔm kɩtɔzɩtʋ

Maɣzɩ ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋwɩlɩ lalaa sɔɔlɩm kigbeɣluu taa yɔ pɩ-yɔɔ