Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

“Ɩlɔ sɩɩnaa mba pɛwɛ mɩ-hɛkʋ taa yɔ”

“Ɩlɔ sɩɩnaa mba pɛwɛ mɩ-hɛkʋ taa yɔ”

Yakɔɔb alɩwaatʋ taa, Yehowa taaɖʋ paɣtʋ natʋyʋ kpayɩ pɩlɩɩnɩ sɩɩnaa latʋ yɔɔ, paa mbʋ yɔ Yakɔɔb kaanawa se Yehowa mʋnaa se pɛsɛɛ e-ɖeke koŋ. (Ejl 20:3-5) Pʋyɔɔ Yehowa heyi-i se ɛpɩsɩ Betɛɛlɩ lɛ, eheyi ɛ-hɔʋ taa mba tɩŋa se pɔlɔ pa-sɩʋ kpelisi. Pʋwayɩ lɛ, Yakɔɔb pi sɩʋ kpelisi tɩŋa pɩkpɛndɩnɩ naŋgbacaɣlanaa mba palakaɣnɩ tʋmɩyɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ nʋmɔʋ taa yɔ. (Kiɖe 35:1-4) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa taa kaalabɩ leleŋ nɛ Yakɔɔb lakasɩ nzɩ.

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa ɖeke koŋ sɔnɔ? Kajalaɣ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩlɔ mbʋ payɩ pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ sɩɩnaa latʋ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔ. Ye mbʋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩlɔ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ wondu tɩŋa nɛ ɖɩtazɩ aleɣya wena ɖɩlakɩ yɔ a-taa camɩyɛ. Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Mɔnsɔɔlɩ kalʋʋ takayɩsɩ yaa mɔnsɔɔlɩ cɔnʋʋ filimwaa mba pa-taa nɛ ñazɩñazɩŋ yaa aleewaa yɔ?’ Malakɩ aleɣya wena a-taa wɛ maajiki nɛ efeletu lakasɩ yɔ? Pɩwɛɛ se ɖiposi ɖa-tɩ nɛ mbʋ payɩ Yehowa paɖɩɣ yɔ.—Keɣa 96:10.

CƆNƖ VIDEO “ƖKAÐƖNƖ ELEEU” NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Kaɖɛ nɖɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ weyi payaɣ se Palesa yɔ ɛkataa?

  • Ye ña-maɣmaɣ yaa ñɛ-ɛyɩsɩm nɔɔyʋ ɛkatɩɣ kaɖɛ naɖɩyɛ pɩlɩɩnɩ feziŋ kɩɖɛkɛdɩŋ yaʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɣ ɖeu se ŋyɔɔdɩnɩ ɛzʋtʋyaa?

  • Kaɖɩnɩ Eleeu nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ.—Yak 4:7, 8

    Ye ɖɩsɔɔlaa se Yehowa ɛkandɩyɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ, wondu ndʋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩlɔ?

  • Lɩmaɣza sɔsɔna wena Palesa kpaɣaa?

  • Ɛbɛ nɛ ɛbɛ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛla mi-egeetiye taa nɛ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ aleewaa ɩtaawɛnɩ ɖoŋ ɛ-yɔɔ?