Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KIÐE TƐƐ TƆM 32-33

Ŋwɛɛ nɛ ŋlʋkɩ se ŋhiɣ wazasɩ na?

Ŋwɛɛ nɛ ŋlʋkɩ se ŋhiɣ wazasɩ na?

32:24-28

Pɩsa nɛ ɖihiɣ Yehowa wazasɩ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩñaɣ pana siŋŋ nɛ ɖɩsɩɩ Kewiyaɣ tʋma kajalaɣ lone taa. (1Kɔ 9:26, 27) Pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ Yakɔɔb wɛtʋ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa, ɛɛkpadɩyaa, ɛlɛ ɛlʋbɩnɩ Ɛsɔ tiyiyu. Ðɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlʋkɩ se Yehowa ɛwazɩ-ɖʋ ye . . .

  • Ðɩñɔɔzʋʋ ɛgbɛyɛ taa kediɣzisi camɩyɛ yɔ

  • Ðisusuu tɔm ɖoŋ ɖoŋ yɔ

  • Ðɩlakɩ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ yɔ se ɖɩsɩnɩ ɛgbɛyɛ taa ñɩma lalaa yɔ

Paa wɛtʋ ndʋ taa ɖɩtɩɩwɛɛ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɖɩñakɩ pana siŋŋ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa se ɖihiɣ ɛ-wazasɩ.

PƆZƖ ÑA-TƖ SE: ‘Me-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ weyi taa pɩwɛɛ se mañaɣ pana nɛ pɩkɩlɩ nɛ mehiɣ Yehowa wazasɩ?’