Koobiya ɖiɣni labʋ tʋmɩyɛ siŋŋ Wallkill Betɛɛlɩ taa, Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʋ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Août 2019

Kɛdɛsɩ labʋ

Tɩŋnɩ tɔm lidaʋ tɔm ndʋ Ɛsɔ yɔɔdɩ cee wayɩ yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋpaɣzɩ kɛdaɣ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Pɩtɩkɛ sɔɔndʋ fezuu Ɛsɔ ha-ɖʋ”

Ye ɖɩtaɣ liu Ɛsɔ ɖoŋ yɔ, ɖɩwɛɣ abalɩtʋ kala taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ñɔtɩnɩ mba pɔsɔɔlɩ Yehowa yɔ

Ða-taabalaa pɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛnɩ ɖoŋ kɩbaŋ yaa kɩdɛkɛdɩŋ ɖɔ-yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

‘Sɩɩ ɛzʋtʋyaa’

Palɩzɩɣ mba pɛɖɛɣ nɔɔ Krɩstʋ agbaa taa yɔ nɛ pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Masɩ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Piya evelisi ɩwɛɛ “kpekpeka tʋma kɩbana labʋ taa”

Ɛzɩma piya evelisi pɩzɩɣ nɛ sɩla ɖʋtʋ se pɩsa nɛ sɩtalɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ yaa nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ kaɖʋwa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

‘Sɔɔlɩ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ ŋpaɖɩ paɣtʋ yɔɔ maʋ’ʋ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ ɖɩpaɖɩɣ paɣtʋ yɔɔ maʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

‘La mbʋ payɩ ŋpɩzɩɣ yɔ nɛ ŋsʋʋ Ɛsɔ hɛzɩyɛ taa’

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩsʋʋ Ɛsɔ hɛzɩyɛ taa, nɛ ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩwɛɛ ɖɩ-taa tam?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Tʋma kɩbana wena a-yɔɔ Ɛsɔ ɛɛkaɣ sɔʋ yɔ

Mbʋ mbʋ pɩpɔzʋʋ se pɩsa nɛ ŋpɩzɩ ŋla tʋmɩyɛ Betɛɛlɩ yɔ