Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ

●○○ ÐƖCALƖƔ ƐYƲ KATƲƲ LƐ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ halʋ nɛ ɛ-walʋ?

Bibl mayaɣ: Kol 3:12

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ lʋlɩyaa?

○●○ KAJALAƔ PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ lʋlɩyaa?

Bibl mayaɣ: Kol 3:21

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ evebiya nɛ pɛlaa?

○○● PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ KƖLƐLƲƲ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ evebiya nɛ pɛlaa?

Bibl mayaɣ: Adu 2:11

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ Bibl lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ paa ɛzɩmtaa?