Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | LUKA 17-18

Wɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ

Wɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ

17:11-18

Ɛbɛ kɛdaɣ kanɛ kɛkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ ɛsɩmɩyɛ wɛnʋʋ yɔɔ?

  • Paa pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ yɔ, pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se ɖɩtɩŋnɩ ɖa-lakasɩ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ-ɖɩ

  • Ye ɖɩtɩŋɩɣnɩ ɖɔ-tɔm pee yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩɣ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ kaɣlaa se ɖɩwɛnɩ Krɩstʋ mba sɔɔlɩm nɛ pɩkɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ yʋsaɣ

  • Mba pɔsɔɔlaa se pɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Krɩstʋ yɔ, pɩwɛɛ se pɔsɔɔlɩ ɛyaa kpeekpe nɛ pawɩlɩ-wɛ pɛ-ɛsɩmɩyɛ paa ɛjaɖɛ, tomnaɣ tɔlɩm yaa Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa patɩɩwɛɛ yɔ