Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Yesu sɩbɩ ño-koobu yɔɔ ɖɔɖɔ

Yesu sɩbɩ ño-koobu yɔɔ ɖɔɖɔ

Yesu la e-wezuu ɛyaa mba patɩtalɩ pilim yɔ pɔ-yɔɔ. (Roma 5:8) Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩkɛdɩnɩ-ɖʋ se Yesu wɩlɩ-ɖʋ sɔɔlɩm nɛ ɛkpaɣ e-wezuu nɛ ɛlaa ɖɔ-yɔɔ. Paa mbʋ yɔ, nabʋyʋ taa pɩcɛyaa se ɖɩtɔzɩ se Yesu sɩbɩ ɖo-koobu yɔɔ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ nʋmɔŋ weyi yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Krɩstʋ nɛ ɖɩwɩlɩ sɔɔlɩm ɖo-koobiya mba paba ɖɔɖɔ patɩtalɩ pilim yɔ? Ðɩyɔɔdɩ nʋmɔŋ naadozo tɔm. Kajalaɣ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwalɩsɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩɖʋ taabalɩyɛ nɛ pɩkpɛndɩnɩ mba ɖa nɛ wɛ ɖɩtɩlɩɩnɩ ɖoli kʋɖʋm yaa mba ɖa nɛ wɛ ɖɛ-wɛtʋ tɩta yɔ. (Roma 15:7; 2Kɔr 6:12, 13) Nabʋlɛ lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ ɖɩtaayɔɔdɩ natʋyʋ yaa ɖɩtaala nabʋyʋ nɛ ɖɩɖʋnɩ ɖɩwɩzɩyɛ lalaa. (Roma 14:13-15) Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, ye nɔɔyʋ ɛyʋsɩnɩ-ɖʋ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩkpaɣ nɛ ɖikpeɣ-i lɔŋ. (Luka 17:3, 4; 23:34) Ye ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩmaɣzɩɣnɩ Yesu nʋmɔŋ ɩnɩ ɩ-taa yɔ, Yehowa kaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɛwazɩɣ ɛgbɛyɛ nɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ ɖɩ-taa.

CƆNƖ VIDEO ÐE NƐ PƖKƖLƖ! NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Kiɖe tɛɛ lɛ, suwe Miki maɣzaɣ ɛ-ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ taa mba yɔɔ?

  • Ɛbɛ yeba nɛ ɛ-lɩmaɣza lɛɣzɩ?

  • Ɛzɩma Yesu kɩɖaʋ sɩnɩ Miki nɛ ɛñɔɔzɩ ɛ-lɩmaɣza? (Mark 14:38)

  • Ɛzɩma Aduwa 19:11 pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ɖo-koobiya yɔɔ?