Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | LUKA 19-20

Kpɛlɩkɩ lɔŋ liidiye pɔɔyɩsɩ hiu yɔɔ eduuye taa

Kpɛlɩkɩ lɔŋ liidiye pɔɔyɩsɩ hiu yɔɔ eduuye taa

19:12-24

Ɛbɛ eduuye nɖɩ ɖɩ-hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ sɩŋnaa?

  1. Lɩmɖʋyaa caa sɩŋnɩ Yesu

  2. Lɩmɖʋyaa sɩŋnɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa patam numwaa

  3. Liidiye nɖɩ lɩmɖʋyaa caa cɛlɩ-wɛ yɔ, ɖɩsɩŋnɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ patam numwaa wɛna se pala kpɛlɩkɩyaa yɔ

Yesu tɩŋnɩ eduuye ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɛpaɣ patam numwaa se patɩlɩ mbʋ pɩtalɩɣ-wɛ, ye pɛwɛnɩ lɩmɖʋyʋ kɩdɛkɛdʋ wɛtʋ yɔ. Yesu ñɩnɩɣ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩkpaɣ pa-alɩwaatʋ, po-ɖoŋ nɛ pa-ñɩm tɩŋa nɛ palabɩnɩ kpɛlɩkɩyaa nɛ pɩkɩlɩ.

Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mamaɣzɩnɩ Krɩstʋ mba patam numwaa siɣsiɣ ñɩma kpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ taa?