Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Labɩnɩ tʋmɩyɛ JW.ORG

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Labɩnɩ tʋmɩyɛ JW.ORG

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA? jw.org mayaɣ wɛ ɖɔ-tɔm susuu takayɩsɩ tɩŋa yɔɔ. Toovenim lɛ, jw:org tɛ carte Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ ɖɩpɔzʋʋ ɖa-tɩ yɔ, tɩ-taa? tɛ traktɩ kaɖʋwa lɛ se pasɩnɩ ɛyaa nɛ patɩlɩ jw.org. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ tɔm susuu takayaɣ nakɛyɛ jw.org yɔɔ nɛ ŋtɩŋnɩ e-mail yɔɔ nɛ ŋtiyini-kɛ nɔɔyʋ yaa ŋtiyini-i kɛ-tɛ lien. Ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ ŋlɩzɩ aseɣɖe ɛyʋ weyi ña nɛ ɩ ɩɩyɔɔdʋʋ kʋnʋŋ kʋɖʋmʋʋ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, nabɛyɛ pɩzɩɣ pɔpɔzɩ tɔm natʋyʋ, ŋgʋ pocosi tɩ-yɔɔ ɖa-takayaɣ nakɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ ɖɔ-tɔm susuu takayɩsɩ taa. Ye ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ jw.org yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

CƆNƖ VIDEO LABƖNƖ TƲMƖYƐ JW.ORG NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊMAƔZƖ NƐ ŊNA JW.ORG HƆƆLƲƲ ŊGƲ YƆƆ ŊPƖZƖƔ ŊNA TƆM NƐ ŊSƖNƖNƖ:

  • weyi eetisiɣ Ɛsɔ yɔɔ yɔ

  • weyi asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-ɩ yɔ

  • koobu weyi eyebi tɔm susuu yɔ

  • pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ weyi ɛsɔɔlaa se ɛtɩlɩ ɖenɖe ɖɩlɩɣ liidiye yɔɔ yɔ

  • weyi ɛwɛ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ ɛsɔɔlaa se ewolo kediɣzaɣ e-egeetiye taa yɔ