Pawɩlɩɣ nabɛyɛ ɛzɩma powolo jw.org yɔɔ yɔ; São Paulo, Preeziili

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Août 2018

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ cee wayɩ yɔɔ nɛ lidaʋ tɔm ndʋ tɩɖaŋ ɛyaa nɛ tɛtʋ yɔ tɩ-yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Wɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ

Mba pɔsɔɔlaa se pɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Krɩstʋ yɔ, pɩwɛɛ se pɔsɔɔlɩ ɛyaa kpeekpe nɛ pawɩlɩ-wɛ pɛ-ɛsɩmɩyɛ paa ɛjaɖɛ, tomnaɣ tɔlɩm yaa Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa patɩɩwɛɛ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Tɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ

Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩcɛyɩsɩ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖa-taabalɩyɛ nɛ mbʋ pɩtalɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔ pɩtaatalɩ-ɖʋ? ye ɖɩkɔm nɛ ɖɩna se tomnaɣ yɔɔ wondu ɖiɣni mʋʋ fezuu taa wondu lone ɖe-wezuu caɣʋ taa, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ liidiye pɔɔyɩsɩ hiu yɔɔ eduuye taa

Liidiye pɔɔyɩsɩ hiu eduuye nɖɩ Yesu tuwaa yɔ ɖɩ-taa, ɛbɛ lɩmɖʋyaa caa, lɩmɖʋyaa nɛ liidiye pasɩŋna?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Labɩnɩ tʋmɩyɛ JW.ORG

jw.org mayaɣ wɛ ɖɔ-tɔm susuu takayɩsɩ tɩŋa yɔɔ. Ye ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ jw.org yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Mɩ-ñʋʋ yabɩtʋ talaa kɛlɛ”

Piileɖiɣ lɛ, Yesu kaɣ kɔm se ɛɖɩzɩ ɛyaa nabɛyɛ nɛ ɛya lalaa ñʋʋ. Pɩwɛɛ se ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ fezuu taa nɛ ɖɩpɩzɩ ɖihiɣ ñʋʋ yabʋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Sɔɔlɩ kpaɣʋ nɛ kpeɣu

Ye nɔɔyʋ ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm nɛ ɛla lɛɣzɩtʋ ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ, Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ patɩŋɩɣnɩ pɩ-yɔɔ nɛ pana ɛ-pʋtɔdɩyɛ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Yesu sɩbɩ ño-koobu yɔɔ ɖɔɖɔ

Yesu la e-wezuu ɛyaa mba patɩtalɩ pilim yɔ pɔ-yɔɔ. Nʋmɔŋ weyi yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Krɩstʋ nɛ ɖɩwɩlɩ sɔɔlɩm ɖo-koobiya mba paba ɖɔɖɔ patɩtalɩ pilim yɔ?