Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | EZEKƖYƐƐLƖ 28-31

Yehowa hɛyɩ sɩɩnaa layaa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ

Yehowa hɛyɩ sɩɩnaa layaa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ

29:18-20

Ye Yehowa ɛhɛyɩ sɩɩnaa layaa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ ɖɩ-lakasɩ yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛkaɣ hɛyʋʋ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ mba pa-tʋma yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ!

BABILƆƆNƖ MBA LAKASƖ

Tiiri yɔkʋʋ

MA-LAKASƖ

Kɩhɛyʋʋ ŋgʋ mehikiɣ wezuu taa you ŋgʋ malakɩ yɔ kɩ-yɔɔ?

BABILƆƆNƖ MBA KƖLAŊ

  • Tiiri yɔkʋʋ kpaɣ pɩnzɩ 13 nɛ liidiye sakɩyɛ

  • Babilɔɔnɩ sɔɔjanaa nɩ wɩzasɩ tomnaɣ yɔɔ

  • Patɩhɛyɩ Babilɔɔnɩ mba nabʋyʋ

MA-KƖLAŊ

Kɩlaŋ weyi mɛwɛɛ nɛ malaɣ Yehowa tʋmɩyɛ taa?

ƐZƖMA YEHOWA HƐYƖ BABILƆƆNƖ MBA?

Yehowa cɛlɩ Ejipiti tɛtʋ se tɩkɛnɩ pa-kɩhɛyʋʋ

MBƲ YEHOWA HƐYƖ-M YƆ

Ɛbɛ Yehowa hɛyɩ-m?