Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ñaɣ pana nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ Ɛsɔ sɔɔlaa yɔ—tɩ luzuu

Ñaɣ pana nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ Ɛsɔ sɔɔlaa yɔ—tɩ luzuu

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?

  • Tɩ luzuu yeki se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ña nɛ Yehowa mɩ-hɛkʋ taa.—Keɣa 137:6

  • Tɩ luzuu yeki se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ lalaa ɖɛ-hɛkʋ taa.—Fil 2:3, 4

  • Cajayɛ kɔŋnɩ asɛyʋʋ.—Adu 16:18; Eze 28:17

ƐBƐ PƖWƐƐ SE ŊLA?

  • Pɔzɩ lɔŋ tasʋʋ nɛ ŋɖɔ pɩ-yɔɔ.—Keɣa 140:5; Adu 19:20

  • Wolo lalaa tɛ nɛ ŋsɩnɩ-wɛ nesi tɛɛ tʋma labʋ.—Mat 20:25-27

  • Taayele nɛ wala nɛ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa niye wɛʋ la nɛ ŋpɩsɩ cajayɛ tʋ.—Roma 12:3

Hɔɔlɩŋ weyi taa manpɩzɩɣ nɛ mañaɣ pana nɛ mɛwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ pɩkɩlɩ?

CƆNƖ VIDEO LƆ MBƲ PƖWƐƐKƖƔ SIƔSIƔ WƐTƲ YƆ—TƖ KPAZƲƲ, NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM PƆZƲƲ MBƲ PƖKƆŊ YƆ PƖ-YƆƆ:

  • Patasɩɣ-ɖʋ lɔŋ nɛ ɖɩlakɩ ɛzɩma yɔ, ɛbɛ pɩwɩlɩɣ ɖɔ-yɔɔ?

  • Ɛzɩma adɩma sɩɣnɩ se ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu?

  • Hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa manpɩzɩɣ nɛ mawɩlɩ se mɛwɛnɩ tɩ luzuu?